Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ στο γνωστικό πεδίο «Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο: ελαχιστοποιώντας την σπατάλη ταλέντου»

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Αρ. πρωτ. 2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 13ης συνέλευσης της 14-06-2019 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο "Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο: ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη ταλέντου". Η θέση απευθύνεται σε διδάκτορες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν θα ξεπερνά τους 36 μήνες. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη Αίτηση (διαθέσιμη στη Γραμματεία) συνοδευόμενη από επιστολή αποδοχής επίβλεψης Καθηγητή του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη Μ.Δ., καθώς και από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής στις Οικονομικές Επιστήμες.
  2. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από τον υποψήφιο.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του βασικού πτυχίου, του μεταπτυχιακού διπλώματος και του διδακτορικού διπλώματος καθώς και η συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο της Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Οι Μεταδιδακτορικού Ερευνητές απολαμβάνουν τις παροχές και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΟΠΑ (2η συνεδρίαση Συγκλήτου της 11-02-2016).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr ).

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

ID: 
1760

Τελευταία ενημέρωση: 19-06-2019