Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ακαδημαϊκού έτους 2019-20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 31/10/2019.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε προτεινόμενα πεδία έρευνας, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού
 2. Αναλυτική και Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Αρχιτεκτονική των Επιλογών και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 4. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
 5. Διαφήμιση και Επικοινωνία
 6. Διεθνές Μάρκετινγκ
 7. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνική Υπευθυνότητα
 8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 9. Διοίκηση Ποικιλίας στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου
 10. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 11. Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο
 12. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινο Μάρκετινγκ
 13. Καριέρα, Φύλο και Κοινωνικό/Θεσμικό/Οικονομικό Πλαίσιο
 14. Καταγραφή, μέτρηση και διαχείριση εμπειρίας πελάτη
 15. Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 16. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 17. Οργανωσιακή Αλλαγή και Ανάπτυξη
 18. Πολυ-καναλικό Μάρκετινγκ
 19. Ποσοτικά υποδείγματα για την βελτιστοποίηση της Προσφερόμενης Ποικιλίας
 20. Ποσοτικές μέθοδοι για την Διαχείριση Εσόδων
 21. Συμπεριφορά Καταναλωτή στα ψηφιακά μέσα και ενέργειες Μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα των μέσων και ενεργειών αυτών
 22. Σχεδίαση διαδικτυακών ιστοχώρων και εμπειρία χρήστη
 23. Τιμολόγηση
 24. Ψυχολογία του Καταναλωτή
 25. Servicescapes

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία.
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2.
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Οι συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κλπ.
 9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
 10. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως .
 1. Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής.
 2. Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής.
 3. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο).
 4. Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
 5. Πρόταση της ερευνητικής μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.
 6. Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος.
 7. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
 1. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή, οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας του από τον ΔΟΑΤΑΠ (http://www.doatap.gr).

Η σύνταξη του Προσχεδίου της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με τη μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν πρώτα με τον προτεινόμενο υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφθούν το σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/mbc_dep), από τον οποίο δύνανται να ενημερωθούν για τα επιστημονικά ενδιαφέρονται των μελών Δ.Ε.Π.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e-mail eskevi@aueb.gr, και

β) εγγράφως, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και στο τηλ.: 210 8203 622.

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

Καθηγητής Βλάσιος Σταθακόπουλος

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που διατηρείται στο αρχείο του φορέα.

ID: 
1890
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2019