Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 6/11/2022.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος που οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε προτεινόμενα πεδία έρευνας, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Αλλαγές στον Εργασιακό Χώρο
 2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού
 3. Ανάλυση Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 4. Αναλυτική Μάρκετινγκ
 5. Αρχιτεκτονική των Επιλογών και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 6. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
 7. Διαφήμιση και Επικοινωνία
 8. Διεθνές Μάρκετινγκ
 9. Διοίκηση Ποικιλίας στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου
 10. Επιχειρησιακή Αναλυτική και Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 11. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 12. Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο
 13. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινο Μάρκετινγκ
 14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη (μετα)Covid Εποχή
 15. Εταιρική Υπευθυνότητα με Έμφαση σε Θέματα Φύλου
 16. Θέματα Φύλου σε Οργανισμούς Έντασης Γνώσης
 17. Καταγραφή, Μέτρηση και Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη
 1. Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 2. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 3. Νοσταλγία και καταναλωτικές προτιμήσεις
 4. Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά
 5. Οργανωσιακή Σιωπή
 6. Πολυ-καναλικό Μάρκετινγκ
 7. Συλλογή, Ανάλυση και Χρήση Δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό
 8. Συμπεριφορά    Καταναλωτή    στα     Ψηφιακά    Μέσα     και     Ενέργειες    Μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα των μέσων και ενεργειών αυτών
 9. Σχεδίαση Διαδικτυακών Ιστοχώρων και Εμπειρία Χρήστη
 10. Τιμολόγηση
 11. Φύλο και Διαθεματικότητα
 12. Φύλο και Ηγεσία
 13. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 14. Ψυχική Ανθεκτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 15. Ψυχολογία του Καταναλωτή
 16. Creating compassionate workplaces

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία.
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2.
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Οι συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κλπ.
 9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
 10. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως .
  1. Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής.
  2. Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής.
  3. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο).
  4. Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
  5. Πρόταση της ερευνητικής μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.
  6. Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος.
  7. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

 

 

 1. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας.

 

Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.

Η σύνταξη του Προσχεδίου της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με τη μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν πρώτα με τον/την προτεινόμενο/η υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, οι υποψήφιοι/ες      θα                                          πρέπει     να                      επισκεφθούν                               το             σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/mbc_dep), από τον οποίο δύνανται να ενημερωθούν για τα επιστημονικά ενδιαφέρονται των μελών Δ.Ε.Π.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e-mail postgrad_sob@aueb.gr και

β) εγγράφως, με αποστολή απλού ταχυδρομείου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και στα τηλ.: 210 8203 622, 210 8203 865, 210 8203 614.

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα.

 

 

 

 

ID: 
3606
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-09-2022