Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ12333

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 5085/25-7-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

 

Στο ΦΕΚ 1239/19-7-2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3453 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

*

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ID: 
1829