Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

ΑΔΑ: 6ΔΛΨ469Β4Μ-ΞΗΥ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9568

                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 159

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 1487/17.12.2018 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 7003 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

 

  • Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί και υπάρχει στο πρωτότυπο
ID: 
1471