Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών ή/και Επικοινωνιών»

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 2249/15.04.2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ  (1)  ΘΕΣΗΣ  ΔΕΠ  ΣΤΗ  ΒΑΘΜΙΔΑ  ΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 377/07-04-2020 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η αρ. 127/10-01-2020 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας για το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α’:     «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών ή/και Επικοινωνιών».

 

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP15514

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 15 Ιουνίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210.8203426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

 

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη τηρείται στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

 

ID: 
2267

Τελευταία ενημέρωση: 15-04-2020