Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5127

Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 1825/15-3-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 212/2-3-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5755/13-9-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  15 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, τηλ. 210-8203 101, e-mail: ikogia@aueb.gr.

 
 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 
* Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο
 
 

ID: 
811
Επισυναπτόμενα: