Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5125

Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 1823/15-3-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 212/2-3-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5757/13-9-2017 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  15 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, τηλ. 210 8203101, e-mail: ikogia@aueb.gr.
 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 
* Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο
 
 

ID: 
810