Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ12332

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 5082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Στο ΦΕΚ 1239/19-7-2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 2957 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο στα αρχεία της Γραμματείας.

 

ID: 
1825
Επισυναπτόμενα: