Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων για Μεγάλες Συλλογές Εγγράφων» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πλη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 3048/13.07.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ  (1)  ΘΕΣΗΣ  ΔΕΠ  ΣΤΗ  ΒΑΘΜΙΔΑ  ΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1338/14-06-2021 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 171/15-01-2021 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Β’:             «Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων»

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων για Μεγάλες Συλλογές Εγγράφων».

 Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP22550

 Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210.8203426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Καθηγητής

 

 

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη τηρείται στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

 

  

ID: 
3080
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-07-2021