Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΟΠΑ (10η/24.6.2020 συνεδρίαση Συγκλήτου)