Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

           Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

   Αριθμ. Πρωτ.: 110

Τα μέλη ΔΕΠ                                                                                                              

του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών           

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12-6-2020),
 2. της Κ.Υ.Α. με αριθμό 77561/Ζ1/19.06.2020: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481),
 3. του άρθρου 23 παρ. 1 έως 11 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017), όπως ισχύουν τροποποιηθέντα,
 4. του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α’ 104): Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις»,
 5. του Π.Δ. 78/28.5.2013 «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28.5.2013 τ. Α΄),
 6. της με αρ. 198585-Ζ1/07.12.2015 Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης του Αθανασίου έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής πράξης και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του Ν. 4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 7. της με αρ. 7320/09-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή του Καθηγητή κ. Σιώμκου Γεωργίου ως Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με θητεία έως 30.11.2020 και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του Ν. 4559/2018 (Α΄142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2021,
 8. της με αρ. 4644/27-06-2018 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή κ. Σταθακόπουλου Βλάσιου, ως Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με θητεία από 1.9.2018 έως 31.8.2020 (ΦΕΚ 389/09-7-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ),
 9. της με αρ. 4644/27-06-2018 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Βακόλα Μαρίας, ως αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με θητεία από 1.9.2018 έως 31.8.2020 (ΦΕΚ 389/09-7-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

 

Α. Υποψηφιότητες

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π πλήρους απασχόλησης το οποίο να ανήκει στην κατηγορία των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως  το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00  στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, βάσει των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.   

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, ήτοι αύξηση-μείωση λόγω παραιτήσεων, κ.ά. μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, θα ανακοινώνονται αμελλητί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Γ. Εκλογική Διαδικασία

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι στις  07/07/2020,  και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 «Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη μέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, και επιβλέπεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία της 16ης Ιουλίου 2020 κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (17/07/2020)  μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (20/07/2020), οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.»

Το πρακτικό εκλογής του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 4 της 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α., υποβάλλεται στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων για τη διενέργεια έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη, την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και νομική βάση αυτής είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, ήτοι η τήρηση των απαιτήσεων του
Ν.4692/2020 (άρθρο 6 παρ.1γ' ΓΚΠΔ).

Οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα των άρθρων 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας, ενώ μπορούν και να
υποβάλλουν καταγγελία προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Λ.
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα).

Για οποιοδήποτε δικαίωμά τους, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Προστασίας
Δεδομένων του ΟΠΑ (Τηλ.: 210-8203135, Email: dpo@aueb.gr).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, τίθενται δε στη
διάθεση μόνο των οργάνων και εντεταλμένων υπαλλήλων του ΟΠΑ που αρμοδίως εμπλέκονται την
εκλογική διαδικασία.

Δια της υποβολής της παρούσης αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των ως άνω πληροφοριών.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

             *

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

 

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

- Κοσμητεία Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 

Συνημμένο

- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

 

 

*Το πρωτότυπο βρίσκεται στα αρχεία της Γραμματείας της Κοσμητείας

 

Προς: Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

……………………………………………………………………………….............

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

……………………………………………………………………………………….

ΒΑΘΜΙΔΑ:

………………………………………………………………………………………

EMAIL:

……………………………………………………………………………………….

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας και ότι συναινώ για την ανάρτηση του βιογραφικού μου σημειώματος στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.   

 

Αθήνα, …./…./2020

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

Προς: Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

……………………………………………………………………………….............

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

……………………………………………………………………………………….

ΒΑΘΜΙΔΑ:

………………………………………………………………………………………

EMAIL:

……………………………………………………………………………………….

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας και ότι συναινώ για την ανάρτηση του βιογραφικού μου σημειώματος στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.   

 

Αθήνα, …./…./2020

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

ID: 
2410
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-07-2020