Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Αριθμ.Πρωτ.:  1590

 

Προς

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ

Ενταύθα

 

 

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ  ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες  διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
  2. την υπ’ αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38),
  3. την εκλογή της Καθηγήτριας  κ.  Α. Μιαούλη, ως  Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  του ΟΠΑ με θητεία από 1-12-2017 έως 31-08.2021, (Φ.Ε.Κ.  616/23.11.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν 4559/2018).
  4. την εκλογή του Καθηγητή κ. Θ. Μούτου, ως Προέδρου του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, με θητεία  από 01-12-2017 έως 31-08-2020 (ΦΕΚ 671/12-12-2017. Τ. ΥΟΔΔ και σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν.4559/2018)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) μέλους  ΔΕΠ του Τμήματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το οποίο θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μέλος ΔΕΠ εκλέγεται  από τη Συνέλευση του Τμήματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  ήτοι για θητεία έως  31.08.2021.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, ορισθείσα από τη Συνέλευση του Τμήματος  και γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων, στο οποίο οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους, με σταυρό, για μέχρι τρεις (3) υποψηφίους.

Εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00-13.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων  του 4ου ορόφου της πτέρυγας  Δεριγνύ (Πατησίων 76 και Δεριγνύ).

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκων Οικονομικών Σπουδών, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: deossecr@aueb.gr.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Κοσμητείας.

Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Πρόεδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών η οποία θα εκδοθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η παρούσα προκήρυξη, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

                 *

ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο αρχείο που τηρείτα στο αρχείο του τμήματος

Κοινοποίηση:

Κοσμήτορα Σχολής  Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

 

Συνημμένο: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31.08.2021

 

Ονοματεπώνυμο: ...........................................................................................................................................

Όνομα πατέρα: ...............................................................................................................................................

Όνομα μητέρας:  ............................................................................................................................................

Βαθμίδα:.............................................................................................................................................................

Τόπος γέννησης:..............................................................................................................................................

Ημερομηνία γέννησης:.................................................................................................................................

Διεύθυνση κατοικίας:....................................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή μου ως μέλους της Κοσμητείας της Σχολής  Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως έχει συμπληρωθεί από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υπ’ αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

 

Αθήνα, …….10/2019

Ο/Η Αιτ……….

 

 

(υπογραφή)

 

 

ID: 
1930

Τελευταία ενημέρωση: 16-10-2019