Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ:  7667 /27-11-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ  ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
 
Στο ΦΕΚ 1148/15-11-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι υπ΄αριθμ. 7081 και 7083 προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων καθηγητών στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Β’: «Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων»

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».
Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP3588
 
  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με Έμφαση στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Απόκτηση Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης».
Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP3589
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.
 
 
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας
 
ID: 
551

Τελευταία ενημέρωση: 16-04-2018