Προκήρυξη απονομής βραβείων, με επιλογή, από το κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΦΑΙΔΩΝΑ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ»

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 30/11/2020 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τα οποία θα προκύπτει βαθμός αποφοίτησης ίσος ή ανώτερος του 8,5/10
  3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου
  4. Το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») καθώς και τη σχετική Φορολογική Δήλωση για το φορολογικό έτος 2018 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2019) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλει το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») καθώς και τη σχετική Φορολογική Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2018 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2019), του ατόμου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο.
  5. Αντίγραφο τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου και της οικογένειας του, καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομική ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει ατομική περιουσία και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι:

Α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τηςσχετικής αίτησης,

Β. τα στοιχεία που δηλώνει, καθώς και όσα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή.

Γ. όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλει είναι έγκυρα. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η έντυπη αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.aueb.gr και θα διανέμονται από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. A.E. (Πατησίων 80, τηλ. 210-8203818).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210 8203818,  κ. Οικονομίδη Στέλιο.

Για την Εταιρεία Αξιοποίησης &

Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. A.E.

 

Βλάσιος Σταθακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

ID: 
2565
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-10-2020