Προκήρυξη 9 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 
Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Γνωστικά αυτο-οργανούμενα δίκτυα με υποβοήθηση από Νέφος (Cloud-assisted cognitive self-organizing networks)
  Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος τηλ. 210 8203650, email: polyzos@aueb.gr
 2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ομοσπονδοποιημένη αρχιτεκτονική για ασφαλή διαλειτουργικότητα σε ετερογενείς πλατφόρμες στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Federated architecture for secure interoperability across heterogeneous Internet of Things platforms)
  Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος τηλ. 210 8203650, email: polyzos@aueb.gr
 3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Υπολογιστίκη Πολυπλοκότητα
  Επιβλέπων Επικ. Καθηγήτρια Ε. Φουστούκου, τηλ. 210-8203 577, email:eugenie@aueb.gr
 4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Περιγραφική Πολυπλοκότητα,
  Επιβλέπων Επικ. Καθηγήτρια Ε. Φουστούκου
  , τηλ. 210-8203 577, email:eugenie@aueb.gr
 5. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Λογισμικό Συστημάτων για Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων (System Software For High Speed Networks)
  Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Γ. Ξυλωμένος
  , 2108203115,email xgeorge@aueb.gr
 6. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων σε Ευφυή Ενεργειακά Πλέγματα
  Συνεπιβλέποντες Καθηγητής Γ. Σταμούλης και Αν. Καθηγήτης Ι. Κωτίδης, τηλ: 2108203549/2108203193, email gstamoul@aueb.gr / kotidis@aueb.gr
 7. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο των Κινητών Πραγμάτων βάσει στοιχείων περιβάλλοντος (Context-based management and security in the Internet of Mobile Things)
  Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Βασίλειος Σύρης, τηλ. 210 8203653, email: vsiris@aueb.gr
 8. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανική Μάθηση για Ετερογενή δεδομένα
  Επιβλέπων Καθ. Μ. Βαζιργίαννης, τηλ. 210 8203369, email: mvazirg@aueb.gr
 9. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανική Μάθηση για Γραφήματα
  Επιβλέπων Καθ. Μ. Βαζιργίαννης, τηλ. 210 8203369, email: mvazirg@aueb.gr

 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:
 

 1. Να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr )
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

 

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.
Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:
 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στο Κανονισμός του Τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 646

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

ID: 
481
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 01-11-2017