Πρόγραμμα Υποτροφιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ακαδ. έτους 2018-19

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 / 2019
για μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.
 

 • Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δυο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
 • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να εργαστούν στον Όμιλο μέχρι τρία έτη, εφ’ όσον τους ζητηθεί.

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 27η Απριλίου 2018.
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν στους Τομείς της Μηχανικής, με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ), όπως:

 • Process and Chemical Engineering
 • Fuel Technology
 • Environmental Engineering
 • Maintenance Engineering

 
Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν στις Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:

 • ΜΒΑ
 • Finance and Economics
 • Petroleum Law & Policy
 • Petroleum Business Marketing and Management
 • Operations & Manufacturing Management
 • Information Technology / Systems

 
Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), με έμφαση στα παρακάτω:

 • Exploration / Petroleum Geophysics
 • Petroleum Geosciences
 • Petroleum Engineering

 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση, διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, www.helpe.gr. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarships@helpe.gr, είτε με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018 / 2019»
και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 
Διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα:210-77 25 113, 210-63 02 791 (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου)
 

ID: 
678
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-01-2018