ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
(Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με απόφαση της 5ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 25ης Φεβρουαρίου 2011. Από τότε, το ΟΠΑ κατάρτισε και υλοποιεί σε προπτυχιακό επίπεδο το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρεται οριζόντια σε όλα τα Τμήματά του. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσφέρεται στα υπόλοιπα Τμήματα του ΟΠΑ από το Τμήμα Πληροφορικής.
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και απευθύνεται, όσον αφορά στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ, σε τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες (7ου και 8ου εξαμήνων) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ.
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη – και οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με το ν.3848/2010.
 
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι το πρώτο σε επίπεδο ΑΕΙ, το οποίο αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13.
 
Η διαδικασία επιλογής φοιτητών αφορά μόνο στη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ (ΠΑΔ Ι & ΙΙ)  του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ και γίνεται σύμφωνα με την απόφαση 7ης συνεδρίασης του πρυτανικού συμβουλίου του ΟΠΑ στις 18/04/2013.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο στις Γραμματείες των Τμημάτων κατά το χρονικό διάστημα 1 – 15 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο ενότητες:
Α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δύο εξάμηνα από συνολικά έξι  μαθήματα των επιστημών της αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
 
Β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δύο εξάμηνα από την ειδική διδακτική των γνωστικών αντικειμένων οικονομία και πληροφορική, καθώς και το μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ» (Π.Α.Δ. Ι και ΙΙ) που αναλύεται σε ένα πλέγμα βιωματικών διδακτικών δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες στις δημόσιες σχολικές μονάδες και ειδικά εργαστήρια στο ΟΠΑ.
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ από το έτος 2013-2014 των υποψηφίων εκπαιδευτικών αποφοίτων όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τον διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με το εν λόγω πιστοποιητικό, ο απόφοιτος του ΟΠΑ μπορεί πέραν της συμμετοχής του στον διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, να καταθέσει αίτηση για την πρόσληψή του από το Υπουργείο Παιδείας ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια. Επίσης, με την κατοχή του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ύστερα από μια απλή διαδικασία εξετάσεων που οργανώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι κάτοχοι μπορούν να πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές ενηλίκων και να διδάξουν σε κολλέγια, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).           
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
W: https://www.dept.aueb.gr/tep
M: tep@aueb.gr
 

Τελευταία ενημέρωση: 04-07-2018