Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 6940

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6α του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2,18 και 19 παρ. 9 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 3. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
 4. Τις διατάξεις της 153348/Ζ1/15-09-2017, (Β’ 3255) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από την 191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 5. το ΠΔ 78/28-5-2013 «Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄),
 6. την υπ΄ αρ. 198585-Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξεως, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31η.08.2020,
 7. την υπ΄ αρ. 7321/9-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασίας Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020, (ΦΕΚ 372/1-8-2013 τ. ΥΟΔΔ), και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142), σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η.08.2021,
 8. την υπ΄ αρ. 7390/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας κ. Ελένης Λουρή – Δενδρινού, ως Προέδρου και του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Παλυβού, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η.08.2020,
 9. την υπ’ αρ. 2513/17-04-2018 επιστολή του Καθηγητή κ. Θεοδώρου Παλυβού με την οποία υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
 10. την υπ’αρ. 4734/29-06-2018 Πράξη του Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Τσιώνα Ευθυμίου, σε θέση Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 01.07.2018-30.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 412/20.07.2018),
 11. την με ημερομηνία 6136/11-9-2018 επιστολή του Καθηγητή κ. Ευθυμίου Τσιώνα, με την οποία υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
 12. την υπ’αρ. 6472/24-09-2018 Πράξη του Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του κ. Ευθυμίου Τσιώνα από τη θέση μέλους ΔΕΠ, της βαθμίδας του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, από 24.09.2018, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης παραίτησής του και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η εκλογή για την ανάδειξη νέου Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος,
 13. την υπ΄ αρ. από 28-11-2017 απόφαση Συγκλήτου του ΟΠΑ, (4η συνεδρία/2017-2018/28-11-2017) που αφορά στον ορισμό του Καθηγητή κ. Θωμά Μούτου, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Οικονομίδη, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η.08.2020,
 14. την υπ΄ αρ. 7664/27-11-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή του κ. Ηλία Σαρρή, ως εκπροσώπου και του κ. Αγγέλου Πελεκούδα, ως αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 15. την υπ΄ αρ. 6644/19-10-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την αυτοδίκαιη συμμετοχή του κ. Γεωργίου Χρόνη, ως εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 16. την υπ΄ αρ. 7666/27-11-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή της κ. Καλλιόπης Ράλλη, ως εκπροσώπου και της κ. Αναστασίας-Οθωνίας Μουρίκη, ως αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 17. την υπ’ αρ.  699/1-6-2018 Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ., κ.κ. Σπύρου-Πάνου Σκούρα, Αναπληρωτή Καθηγητή, Σπυρίδωνα Μπλαβούκου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κωνσταντίνου Παναγιώτη, Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2021,
 18. την υπ’αρ. 1504/1-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΟ4469Β4Μ-Α05) Πράξη της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Στυλιανού Αρβανίτη, Επίκουρου Καθηγητή, του κ. Ευάγγελου Βασιλάτου, Αναπληρωτή Καθηγητή και του κ. Απόστολου Φιλιππόπουλου, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2021,
 19. το γεγονός ότι δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19,
 20. Το γεγονός ότι η ανάδειξη των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2018-2019 θα επιτευχθεί με εκλογές από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν όταν θα έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του 1ου έτους.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 1-9-2018 έως 31-8-2019, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αναστασία Μιαούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελένη Λουρή-Δενδρινού
Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θωμάς Μούτος
Καθηγητής

Γεώργιος Οικονομίδης
 
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ελένη Λουρή-Δενδρινού
Καθηγήτρια

-

Eκλεγμένα Μέλη Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής

Σπυρίδωνας Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπύρος-Πάνος Σκούρας,
Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 

-

 

-

Eκλεγμένα Μέλη

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

Στυλιανός Αρβανίτης,
Επίκουρος Καθηγητής,

Ευάγγελος Βασιλάτος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Απόστολος Φιλιππόπουλος,
Καθηγητής

-

 

-

 

-

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

Ηλίας Σαρρής

Άγγελος Πελεκούδας

Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ

Γεώργιος Χρόνης

Δεν έχει ορισθεί

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Καλλιόπη Ράλλη

Αναστασία-Οθωνία Μουρίκη

Εκπρόσωπος φοιτητών

Δεν έχουν ορισθεί

Δεν έχουν ορισθεί

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

[υπογραφή]*

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Δ. Μπουραντώνη
 2. Γραμματεία Συγκλήτου
 3. Διεύθυνση Διοικητικού
 4. Διεύθυνση Οικονομικού
 5. Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
 6. Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟΣ
 7. Μέλη της Κοσμητείας.

 

ID: 
1237

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2018