Πράξη Πρύτανη ανασυγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Αρ. πρωτ.: 999

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6α του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2,18 και 19 παρ. 9 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 3. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
 4. Τις διατάξεις της 153348/Ζ1/15-09-2017, (Β’ 3255) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από την 191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 5. το ΠΔ 78/28-5-2013 «Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄),
 6. την υπ΄ αρ. 198585-Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξεως, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31η.08.2020,
 7. την υπ΄ αρ. 7321/9-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασίας Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020, (ΦΕΚ 372/1-8-2013 τ. ΥΟΔΔ), και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142), σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η-08-2021,
 8. την υπ΄ αρ. 7390/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας κ. Ελένης Λουρή–Δενδρινού, ως Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η-08-2020,
 9. Την υπ. αρ. 7833/13-11-2018 (ΥΟΔΔ 711/30.11.2018) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Ηλία Τζαβαλή ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-2018 έως 31-08-2020.
 10. την υπ΄ αρ. από 28-11-2017 απόφαση Συγκλήτου του ΟΠΑ, (4η συνεδρία/2017-2018/28-11-2017) που αφορά στον ορισμό του Καθηγητή κ. Θωμά Μούτου, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Οικονομίδη, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η-08-2020,
 11. το υπ΄ αρ. 238/25-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής για ορισμό εκπροσώπου της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) βάσει του οποίου ο κ. Ηλίας Σαρρής ορίζεται τακτικός εκπρόσωπος και ο κ. Άγγελος Πελεκούδας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των Μελών Ε.Ε.Π. της Σχολής στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2021,
 12. την αυτοδίκαιη συμμετοχή του κ. Γεωργίου Χρόνη, ως μοναδικού εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 01-12-1019 έως 30-11-2021,
 13. το από 21 Νοεμβρίου 2019 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή της κας Αναστασίας - Οθωνίας Μουρίκη ως εκπροσώπου και της κας Φανής Ζερβοπούλου, ως αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 01-12-1019 έως 30-11-2021,
 14. την υπ’ αρ.  699/1-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ53469Β4Μ-416) Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ., κ.κ. Σπύρου-Πάνου Σκούρα, Καθηγητή, Σπυρίδωνα Μπλαβούκου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κωνσταντίνου Παναγιώτη, Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
 15. την υπ’ αρ. 1940/05-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΤΒ469Β4Μ-34Υ) Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Ιωάννη Μπίλια, Αναπληρωτή Καθηγητή, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών, δηλαδή έως τις 31-08-2021, σε αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Σπύρου-Πάνου Σκούρα, ο οποίος τελεί σε άδεια ανατροφής τέκνου από 01-09-2019 έως 10-06-2020 βάσει της υπ΄αρ. πρωτ. 4346/02-07-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
 16. την υπ’ αρ. 1504/1-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΟ4469Β4Μ-Α05) Πράξη της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Απόστολου Φιλιππόπουλου, Καθηγητή, Στυλιανού Αρβανίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή και του κ. Ευάγγελου Βασιλάτου, Αναπληρωτή Καθηγητή οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 31-08-2021,
 17. την υπ’ αρ. 4924/5-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΕΒ469Β4Μ-ΜΘΦ) Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη, Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών, δηλαδή έως τις 31-08-2021 σε αντικατάσταση του  Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, κ. Απόστολου Φιλιππόπουλου, ο οποίος τελεί σε επιστημονική άδεια από 01-10-2019 έως 30-09-2020 (12 μήνες) βάσει της υπ΄αρ. πρωτ. 3081/14-05-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
 18. το υπ’ αρ. πρωτ. 5594/9-9-2019 έγγραφο του Δ.Σ. του Συλλόγου των Φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας» με το οποίο ορίζονται η κα Βασιλική Πετράκου, ως τακτική εκπρόσωπος και ο κ. Γεώργιος Κότελος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α., για το ακαδ. έτος 2019-2020,
 19. το υπ’ αρ. πρωτ. 1624/12-3-2020 έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών που διενεργήθηκαν για την εκλογή εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα του Ο.Π.Α. με το οποίο ορίζεται ως Τακτικό Μέλος στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. για το ακαδ. έτος 2019-2020, ο κ. Νίκος Παπακωνσταντίνου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

την ανασυγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πράξης έως και τις 31-8-2020, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αναστασία Μιαούλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θωμάς Μούτος

Καθηγητής

Γεώργιος Οικονομίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

Ηλίας Τζαβαλής

Καθηγητής

Eκλεγμένα Μέλη Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Μπίλιας

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Σπυρίδωνας Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 

-

 

-

Eκλεγμένα Μέλη

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

Στυλιανός Αρβανίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Ευάγγελος Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπυρίδων Παγκράτης

Επίκουρος Καθηγητής

-

 

-

 

-

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

Ηλίας Σαρρής

Άγγελος Πελεκούδας

Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ

Γεώργιος Χρόνης

-

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Αναστασία-Οθωνία Μουρίκη

Φανή Ζερβοπούλου

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών

Βασιλική Πετράκου

Γιώργος Κότελος

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών

Νίκος Παπακωνσταντίνου

Δεν έχει οριστεί

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Δ. Μπουραντώνη
 2. Γραμματεία Συγκλήτου
 3. Διεύθυνση Διοικητικού
 4. Διεύθυνση Οικονομικού
 5. Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
 6. Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟΣ
 7. Μέλη της Κοσμητείας

 

ID: 
2242

Τελευταία ενημέρωση: 09-04-2020