Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 04/12/2018 έως 31/08/2019