Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα πλήρους φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2017-18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές και αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης , σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια εισαγωγής που ισχύουν για το Τμήμα αυτό.
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, έως τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Η φόρμα αίτησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται ή αποστέλλεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος.
 
Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ­θύ­­νονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706, κα. Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αι­τήσεων, συ­στα­τι­κών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πλη­ρο­­φοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστο­σε­λί­­δα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από ό­που οι ενδιαφερόμενοι ενημερώ­νο­νται, μεταξύ άλλων και  για την εξέλιξη της δι­α­­δι­κα­σίας ε­πιλογής φοι­τητών.
 

Αθήνα, 3  Ιουλίου 2016
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ID: 
347
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-08-2017