Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του για τη στελέχωση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 21.06.2018

Θέμα 1: Ανακοινώσεις Αιτήσεις

ζ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του για τη Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αριθμ. πρωτ.: 67/07.06.2018 επιστολή του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας,
  2. το άρθρο 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»,
  3. το σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και υπόδειξης στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενός (1) τακτικού μέλους της Γενικής Συνέλευσης και του αναπληρωτή του

αποφασίζει:

Παρατείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση τακτικού  μέλους της Γενικής Συνέλευσης και τον αναπληρωτή του έως την Τρίτη 26/06/2018.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα, 21/06/2018

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
1060

Τελευταία ενημέρωση: 22-06-2018