Με στόχο την ισότητα των φύλων στο ΟΠΑ: Το έργο TARGETED-MPI

         

 

Με στόχο την ισότητα των φύλων στο ΟΠΑ: Το έργο TARGETED-MPI

 

Την 1η και 2η Οκτωβρίου έγινε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Transparent and Resilient Gender Equality through Integrated Monitoring Planning and Implementation (TARGETED-MPI) (Ηorizon2020-SwafS-09-2018-2019) το οποίο συντονίζει το ΟΠΑ. Στο έργο συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Lancaster University, Stockholm School of Economics, Vrije Universiteit Brussel/Solvay Business School, American University of Beirut  και Brunel University London.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση κουλτούρας ισότητας των φύλων στα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plans – GEPs).

Το έργο θα εφαρμόσει την προσέγγιση της συμμετοχικής έρευνας δράσης (participatory and action-based research) καθώς και μια ολοκληρωμένη στρατηγική συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Η ερευνητική μεθοδολογία  περιλαμβάνει συνεντεύξεις, εργαστήρια (workshops) και ομάδες εστίασης (focus groups),   καθώς  και τη συλλογή  δεδομένων  για την ανάπτυξη δεικτών  μέτρησης και παρακολούθησης της έμφυλης ισότητας.

Σημαντικό στοιχείο του έργου  είναι η  δίαδοση και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την ευρύτερη ακαδημαϊκη κοινότητα, και η δημιουργία δομών για την συνεχή παρακολούθηση και  βελτίωση της έμφυλης ισότητας στα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Παρατηρητηρίων Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Observatories). Η εφαρμογή των GEPs στους συμμετέχοντες οργανισμούς αναμένεται να βελτιώσει την ισότητα των φύλων   στην  ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και τη συμμετοχή των γυναικών στα ανώτατα όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να  ενισχύσει  την εισαγωγή της  έμφυλης διάστασης στο περιεχόμενο της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Η ερευνητική ομάδα του ΟΠΑ αποτελείται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη η οποία είναι η Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, την Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, την Επίκουρη  Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου, την ερευνήτρια  Μαριάντζελα Τρομπέτα και τους ερευνητές Χρήστο Τσανό, Στάθη Κατωπόδη και Γιάννη Χολέζα. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και είναι τετραετούς διάρκειας.

ID: 
2567

Τελευταία ενημέρωση: 29-10-2020