Κατάθεση προσφορών για τις «Εργασίες συντήρησης Συστήματος Θέρμανσης & Δικτύου Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8145/13-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002414388 2017-12-13, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες συντήρησης Συστήματος Θέρμανσης & Δικτύου Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
 
ID: 
596

Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2017