Κατάθεση προσφορών για την «Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτήρια του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8297/19-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002469447 2017-12-21, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση των Υποσταθμών  Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτήρια του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
ID: 
615

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2017