Κατάθεση προσφορών για την «Συντήρηση των Συστημάτων Ασφαλείας των κτηρίων του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8295/19-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002469170 2017-12-21, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση των Συστημάτων Ασφαλείας των κτηρίων του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 
 

ID: 
616

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2017