Κατάθεση προσφορών για την «Συντήρηση-Επισκευή των Συστημάτων Πυρόσβεσης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΠΑ για ένα (1) έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1827/15-03-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002814687, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Συντήρηση-Επισκευή των Συστημάτων Πυρόσβεσης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΠΑ για ένα (1) έτος», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 212, - 719, -718, -720, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
820

Τελευταία ενημέρωση: 16-03-2018