Κατάθεση προσφορών για την «Συνδρομή για ένα έτος στην ηλεκτρονική βάση ICAP DATA για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4832/3-7-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003403202 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Συνδρομή για ένα έτος στην  ηλεκτρονική βάση ICAP DATA για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -282, -215.

ID: 
1097

Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2018