Κατάθεση προσφορών για την «σύναψη συμφωνητικού συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite» των οικονομικών υπηρεσιών του ΟΠΑ, για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8425/21-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002492024 2017-12-27, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «σύναψη συμφωνητικού συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite» των οικονομικών υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το έτος 2018., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
ID: 
630

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2017