Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κρυστάλλων είτε νέων ή προς αντικατάσταση σπασμένων για να καλύψουν τις ανάγκες του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2018», μέχρι την Παρασκευή 10/02/ 2018

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 771/2-2-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002622597 2018-02-05,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κρυστάλλων είτε νέων ή προς αντικατάσταση σπασμένων για να καλύψουν τις ανάγκες του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2018», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
697

Τελευταία ενημέρωση: 05-02-2018