Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικού χωρίσματος για το διαχωρισμό του γραφείου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7039/18-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005876173 2019-11-19,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικού χωρίσματος για το διαχωρισμό του γραφείου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

 

ID: 
1989

Τελευταία ενημέρωση: 19-11-2019