Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτηρίων του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1507/9-3-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006404054  2020-03-10, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτηρίων του ΟΠΑ.» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Πέμπτη 12/3/2020 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
2198

Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2020