Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5909/23-9-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ0056036942019-09-24, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Τρίτη1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

 

ID: 
1899

Τελευταία ενημέρωση: 24-09-2019