Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των διδασκόντων του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6126/30-9-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005638198 2019-10-1,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των διδασκόντων του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
1907

Τελευταία ενημέρωση: 01-10-2019