Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των διδασκόντων του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6997/12-10-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003840328 2018-10-15, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των διδασκόντων του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

 

ID: 
1254

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2018