Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α. έτους 2022 και 2023».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ : 9226/08-11-2022 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 22REQ011557513, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α. έτους 2022 και 2023», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 176722) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη συνολική αξία εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (€102.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 9477/10-11-2022 Διακήρυξη 219/2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC011580438.

ID: 
3672
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2022