Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ έτους 2022 και 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α. έτους 2022 και 2023»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 102.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 218/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α. έτους 2022 και 2023», σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 172253) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη συνολική αξία εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (€102.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη κάθε κατηγορίας (τίτλοι βιβλίων/περιοδικών/βάσεων δεδομένων) των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης και το υπόδειγμα οικονομικών προσφορών του Παραρτήματος Β.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr
 ) και πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 της υπ’ αριθμ. 218/2022 Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 14-09-2022.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 14-09-2022.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Επιμελητείας (2108203214-284) και το Τμήμα Βιβλιοθήκης (2108203534) και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ www.aueb.gr.

 

 

                                                                         Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

 

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Δ. Δράκος

ID: 
3587
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-09-2022