Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια, τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και καλωδιακής δικτυακής υποδομής, για το εργαστήριο Δ02 και της αίθουσας ‘Αναγνωστήριο’ του κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Τροίας»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1047/14-2-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002689491,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και καλωδιακής δικτυακής υποδομής, για το εργαστήριο Δ02 και της αίθουσας ‘Αναγνωστήριο’ του κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Τροίας», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

 
 

ID: 
726

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2018