Κατάθεση προσφορών για την «προμήθεια των ανταλλακτικών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8128/12-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002405411 2017-12-12, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια των ανταλλακτικών», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
ID: 
589

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2017