Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια των αναλωσίμων υλικών υγιεινής για τις ανάγκες του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5940/03-09-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003634821 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια των αναλωσίμων υλικών υγιεινής για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Τετάρτη 12/09/2018, και ώρα 14.00, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικά δείγματα των υλικών που ζητούνται. Τα σχετικά δείγματα θα παραδοθούν στην Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, κα Ι. Αποστολοπούλου κατόπιν συνεννόησης μαζί της στα τηλέφωνα 210-8203 244, -622

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 12/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215, 282.

ID: 
1150

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2018