Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια μπαταριών, άγραφων οπτικών δίσκων CDROM και DVDROM, καθώς και χάρτινων φακέλων για δίσκους CD με διαφάνεια» μέχρι την Παρασκευή 09/02/2018

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 677/31-01-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002609825 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μπαταριών, άγραφων οπτικών δίσκων CDROM και DVDROM καθώς και χάρτινων φακέλων για δίσκους CD με διαφάνεια», μετά την κατάθεση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 2.00μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -264, -214, -215.
 
 
ID: 
686

Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2018