Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια Microsoft Office 365 for Education ProPlus για διάρκεια ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4592/25-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003333768, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια Microsoft Office 365 for Education ProPlus για διάρκεια ένα (1) έτος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -215, -284, -282.

 

ID: 
1079

Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2018