Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε διάφορους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7541/5-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005986491, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε διάφορους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» για το έτος 2020, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284,- 282 -214, -264.

ID: 
2054

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2019