Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου Γενικού Διακόπτη Μέσης Τάσης (20KV) και αποξήλωση του παλαιού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7738/08-11-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003981656, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου Γενικού Διακόπτη Μέσης Τάσης (20KV) και αποξήλωση του παλαιού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
1333

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018