Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας σε κτήρια του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5388/19-07-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003462508 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας σε κτήρια του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Πέμπτη 26/07/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση των προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 720, 718 και 401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 26/07/2018 και ώρα 11.00 π.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, 284, 264, 214, 215.

ID: 
1116

Τελευταία ενημέρωση: 23-07-2018