Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) επιδαπέδιων ηλεκτρικών ψυκτών νερού»

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη  11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 264, 214, 284.
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6232/03-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002038219 2017-10-04, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) επιδαπέδιων ηλεκτρικών ψυκτών νερού», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ID: 
422

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2017