Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών»

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6542/16-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002097881  2017-10-17,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
 

ID: 
445

Τελευταία ενημέρωση: 17-10-2017