Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Οικονομικού Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6768/17-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007887629,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Οικονομικού Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

ID: 
2689

Τελευταία ενημέρωση: 18-12-2020