Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση ηλ. υπολογιστών και περιφερειακών του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5235/16-07-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003434602, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1103

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2018